Crescer Feliz II

Crescer Feliz (Gelukkig opgroeien) is een project van de Associação Novo Horizonte in de staat Alagoas, Brazilië. Deze organisatie heeft zich voorgenomen, om via spel, onderwijs en sociale en culturele vorming jonge mensen die buiten de maatschappij dreigen te komen staan een sociaal netwerk en betere toekomstkansen te bieden.

Het project wordt nu ruim een jaar uitgevoerd in het trainingscentrum van Novo Horizonte in de wijk Xucurus in Palmeira dos Índios. Wekelijks komen daar ca. 30 zeer arme jongeren met een leerachterstand bij elkaar, om onder professionele begeleiding te werken aan hun eigen ontwikkeling. Met het project "Crescer Feliz II" wil Novo Horizonte dit succesvolle project voortzetten en bovendien ook jongeren van het platteland van Alagoas hierbij betrekken.

Uitgaande van 100 deelnemers, bedragen de kosten van het project Crescer Feliz II naar raming €12.600,00 voor het eerste jaar. De SONOB wil voor dit project een fonds inrichten, zodat de continuïteit voor meerdere jaren gewaarborgd wordt.

Naast het project Crescer Feliz, draait al enige tijd op 3 andere plaatsen in Alagoas het project Caminho Verde ( = groene weg ) De inhoud en het doel van dit project zijn gelijk aan die van Crescer Feliz. Deze projecten hebben een andere naam gekregen, omdat de groepen die dit project draaien de voorkeur gaven aan deze andere naam. Om de groepen meer binding te geven met dit project heeft Novo Horizonte hiervoor haar fiat gegeven.

Het project dient meerdere doelen;
  • Wegnemen van leerachterstanden door lessen in het leren lezen en schrijven en milieuonderricht te integreren in spel en sport.
  • Het bieden van een veilige plaats waar de jongeren vriendschap ervaren en worden gerespecteerd en zo kunnen bouwen aan hun zelfrespect.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden door het beoefenen van spel en sport, het aanleren van spelregels, waardoor ze leren samen te werken, zich aan regels te houden, elkaar te respecteren en zich te uiten.
  • Het bevorderen van gemeenschapszin onder de jeugd en ouderen binnen de lokale gemeenschap.
  • Het opleiden van acht instructeurs uit de regio om in het project te werken.
Bij Novo Horizonte is het project in goede handen.
Novo Horizonte is een overkoepelende organisatie, van groepen die ontwikkelingsprojecten in Alagoas opzetten en uitvoeren. Novo Horizonte initieert, coördineert en controleert nieuwe projecten en legt verantwoording af over besteding van het geld en het resultaat. Het werkgebied van Novo Horizonte beslaat de gehele staat Alagoas, in het bijzonder de arme, droge "sertão". Met steun van een Nederlandse school is de organisatie in staat geweest om drie trainingscentra in te richten, van waaruit alle activiteiten worden gecoördineerd. Deze centra worden bestuurd door groepen jongeren uit de betrokken gemeenschap.

Leven in de SERTÃO.
Met uitzondering van de kuststrook bestaat de staat Alagoas uit een droge woestenij. De temperaturen lopen er op tot ver boven de 30 graden en door het uitblijven van regen, is er in grote delen van het jaar ernstig gebrek aan water. Misoogsten, ziekte en zelfs honger zijn daarvan het gevolg. De armen van Alagoas, die slecht, of niet zijn opgeleid, profiteren slechts mondjesmaat mee van de toename van de welvaart in het land.

Door het slechte onderwijs, de grote afstanden naar de dichtstbijzijnde school, gebrek aan stimulans vanuit thuis, maar ook ontwikkelingsachterstand door slechte voeding in de eerste levensjaren, zijn er groepen jongeren die de aansluiting op school missen en niet verder komen dan het schrijven van hun eigen naam. Deze jongeren, die in het algemeen geen goede basis thuis hebben, en iedere steun en begeleiding missen, vereenzamen en zijn kansloos om uit de armoede te geraken. Vaak zijn op latere leeftijd alleen drugs, alcohol en criminaliteit een mogelijkheid om "uit de ellende te vluchten". Meisjes komen dikwijls al tussen hun 12e en 14e levensjaar in de prostitutie terecht.

Samen spelen, leren en sporten vergroot het zelfrespect.
In het trainingscentrum in Palmeira dos Índios draait, nu al meer dan een jaar en zeer succesvol, het project Crescer Feliz. Het project levert een belangrijke bijdrage in de resocialisatie van jongeren, die door leerachterstand en huiselijke omstandigheden buiten de boot dreigen te vallen. Novo Horizonte heeft nu het initiatief genomen om het project uit te breiden naar de trainingscentra in de sertão, gelegen in de regio's Água Branca en Monteirópolis. Het doel is ook hier, om jongeren tussen de 8 en 16 jaar mogelijkheden te bieden om hun sociale en culturele vaardigheden te ontwikkelen onder andere door middel van kunst, dans, theater en muziek. Omdat elke groep zelf een naam voor hun project mag bedenken heet het project dat op het Sociaal Centrum van Xucurus wordt uitgevoerd “Crescer Feliz”. In Boquirão heet hetzelfde project “Caminho Verde”

Organisatie
Het project CRESCER FELIZ /CAMINHO VERDE draait twee dagen in de week, beide keren 4 uur. Voor de middag komen de kleintjes twee uur, en na de middag de groten. Tussentijds wordt geluncht. Er wordt verwacht dat het aantal deelnemers zal groeien van 30 naar ca. 100 jongeren. De gemeenschap draagt bij door middel van het verzorgen van de lunch. De families van de deelnemers worden bij het project betrokken en er wordt nauw samengewerkt met de scholen. De organisatie en de uitvoering gebeuren door en onder verantwoordelijkheid van twee ervaren leerkrachten uit Palmeira dos Índios, die gelieerd zijn aan Novo Horizonte en een aantal op te leiden instructeurs.

Wat mag u van de SONOB verwachten?
  • Iedere euro die u overmaakt komt ten goede aan het project. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
  • Desgewenst verzorgen wij presentaties over het project en/of zijn aanwezig tijdens de activiteiten.
  • De SONOB volgt het project via Novo Horizonte en houdt u op de hoogte van het verloop.
  • Na afronding van het project zorgen wij voor een goede terugkoppeling van de resultaten en voor een financiële verantwoording.
Kostenraming
De raming van kosten is gebaseerd op de ervaringen van het eerste project en bedraagt 12.600,00 Euro voor komend jaar. Er wordt uitgegaan van 100 deelnemers in het eerste jaar met een start in het tweede kwartaal van 2013. In de latere jaren zullen een aantal posten, zoals opleiding docenten en didactisch materiaal, lager uitvallen. 

JAAR

2013

2014 e.v.

BESCHRIJVING

REAAL

EURO

REAAL

EURO

Opleiding 8 leerkrachten

2.500

     

Didactisch materiaal

9.000

     

Maaltijden

6.000

 

8.000

 

Transportkosten

3.000

 

4.000

 

Vergoedingen docenten

6.000

 

8.000

 

Huur en energie

1.000

 

1.500

 

Projectbegeleiding

1.500

 

500

 

TOTAAL:

29.000

12.600

22.000

7.170facebook twitter