doelstellingen

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking N.O.-Brazilië (SONOB) is een ontwikkelingsorganisatie met louter sociale en humanitaire intenties. De SONOB beschikt niet over eigen fondsen. Giften van sponsors van allerlei aard maken ontwikkelingssamenwerking mogelijk. De zeer lage interne organisatiekosten worden meestal door de bestuursleden zelf gedragen. Voor de kosten van de begeleiding van de diverse projecten in Brazilië wordt steeds getracht andere bronnen te vinden. Op deze manier worden alle, via donateurs verkregen financiële middelen, besteed aan ontwikkelingssamenwerking “aan de basis” en voor het doel waarvoor deze werden gedoneerd.

Ontwikkelingssamenwerking van de Stichting heeft tot doel structurele oplossingen te realiseren voor de zeer arme bevolking. We beogen deze mensen een blijvend menswaardig bestaan te geven. Dit houdt in, dat getracht wordt mensen tot zelfredzaamheid, dus zelfstandigheid te brengen. De Stichting huldigt niet de visie van “water naar de zee dragen”. Soms echter moet eerst een menswaardige basis geschapen worden voordat gebouwd kan worden aan een blijvende positieve ontwikkeling. De Stichting Ontwikkelingssamenwerking N.O. Brazilië denkt en doet dus zowel aan noodhulp als aan structurele hulp, een visie overigens die de meeste ontwikkelingsorganisaties huldigen. De “Stichting Ontwikkelingssamenwerking N.O. Brazilië”, voorzien van notarieel vastgelegde statuten, staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41096066.
facebook twitter