Jaarverslag 2011

PDF versie: HIER


Hieronder treft u het jaarverslag aan van het boekjaar 2011 van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië


Boven:
v.l.nr. Jos Livius ( projectleider/vertaler )
Henk van Hoof ( secretaris )
Corrie Pals
zr. Laetitia van Fulpen ( adviseuse )
John van Dijk ( voorzitter )

Onder:
Catherinus Pals
irmã Lourdes Santana ( Novo Horizonte )
Cecile v.d. Horst
Geert Hasselbach ( penningmeester).
Ontbrekend op de foto: Jan Spee.


A: Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van SONOB heeft in het boekjaar 2011 5 keer vergaderd Van 16 juli 2011 tot 9 augustus 2011 was zuster Lourdes Santana voor overleg in het moederhuis van de zusters Franciscanessen te Asten vanuit Brazilië naar Nederland gekomen. Zr. Lourdes is lid van deze orde en doet haar werk in Noordoost Brazilië, Zr. Lourdes is bestuurslid van de plaatselijke ontwikkelingsorganisatie Novo Horizonte. Tijdens het verblijf in Nederland heeft het bestuur van SONOB van de gelegenheid gebruik gemaakt om intensief en diepgaand met Zr. Lourdes te spreken over onze projecten in Brazilië. Ook hebben wij samen met Zr. Lourdes overleg gevoerd met een delegatie van Actie voor Actie uit de Meern, een zusterorganisatie van SONOB.

B: Communicatie met de achterban
In 2011 hebben we drie keer ons Journaaltje in een oplage van ca 275 ex. naar onze leden gestuurd. In dit journaaltje doen we verslag gedaan over de gang van zaken van de ontwikkelingswerkzaamheden, over gehouden acties en allerlei wetenswaardigheden betreffende de SONOB, Novo Horizonte en de diverse groepen die zij steunt. In het eerste journaaltje hebben we, na fiattering door een kascontrolecommissie, ons financieel jaarverslag gepubliceerd.

C: Samenwerking met andere organisaties:
SONOB onderschrijft al jaren de visie dat ontwikkelingswerk en de uitvoering van projecten daaruit, gebaseerd dient te zijn op co-makerschip met lokale en indien mogelijk Nederlandse organisaties.
SONOB heeft in het boekjaar 2011 samengewerkt met:
Stichting WILDE GANZEN te Hilversum
Associação Novo Horizonte te Palmeira dos Índios
Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Batalha in Batalha.
Vereniging AKTIE VOOR AKTIE in De Meern


D: Financieel overzicht 01.01.2011 t/m 31.12.2011
Beginsaldi: Uitgaven:
Rabo 8.489,04 Brazilië 35.380,00
Bedrijfsspaarrekening 43.007,02 Bestuurskosten 2.008,61
Inkomsten: Eventualiteiten 5.000,00
Overb. derden 243,90
Donaties 18.778,95 Bankkosten 322,74
Projecten en giften 23.160,07 Eindsaldi:
Bestuurskosten 3.430,00
Overb. derden 324,53 Rabo
11.227,34
Rente 690,50 Bedrijfsspaarrekening 43.697,52
 
Totaal: 97.880,11 Totaal: 97.880,11


Toelichting bij financieel overzicht over het jaar 2011.
Op maandag, 06 februari 2012 heeft ten huize van onze penningmeester de gebruikelijke kascontrole plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door de heren Jan de Bruin uit Arnhem en Harry van Kempen uit Oosterhout (Gld). Zij vonden geen onjuistheden in de administratie.

E: Gerealiseerde en opgestarte activiteiten in 2011.
SONOB heeft in 2011 samengewerkt met twee partners in de Braziliaanse staat Alagaoas, te weten; de Associação Novo Horizonte, gevestigd te Palmeira dos Índios en de Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Batalha te Batalha. De gelden die deze organisaties gekregen hebben voor de uitvoering van door de Stichting Wilde Ganzen te Hilversum gesubsidieerde projecten zijn via die organisatie verstrekt, de overige gelden zijn rechtstreeks door de Sonob overgemaakt naar Novo Horizonte.

Rechtstreeks door de Sonob ondersteunde projecten en activiteiten.
Associação Novo Horizonte;
 
Periodieke ondersteuning 65 kinderen in het Lar da Criança te Palmeira dos Índios € 11.520
Periodieke ondersteuning 65 kinderen in het Lar da Criança te Palmeira dos Índios € 2.400
Periodieke ondersteuning 9 families € 2.520
Vergoeding organisatie- en begeleidingskosten projecten € 840
Ondersteuning project Vitória n.a.v. overstromingen in Quebrangulo (In uitvoering) € 2.000
Bouw regenwatertank Lar da Criança (In uitvoering) € 1.500
Computerapparatuur trainingscentra CECAF en ACRAJÁ (Aanschaf 2012, o.a. uit opbrengst actie Hooghuis Ravenstein.) € 3.900
Cursussen Leiderschapsvorming (Uitvoering 2012) € 800
Leerkrachten Muziekschool (Eerste cursus door drie leerlingen afgerond.) € 1.260
   
Sociedade Educacional e Assistencial;  
Periodieke ondersteuning 36 kinderen in de Crèche van Batalha € 8.640
TOTAAL: € 35.380


Door de Stichting Wilde Ganzen gesubsidieerde projecten

Associação Novo Horizonte;
Combinatieproject bestaande uit de onderdelen;

Regenwatertanks Água Branca I
Bouw ecologische fornuizen
Uitbreiding bijen zonder angel
Steun moederclub Clube de Mães

Voor het project is in 2009 door de scholen Sunte Werfert te Elst (Gld), ’t Startblok te Elst (Gld), Voordeldonk te Asten en Notre Dame des Anges te Beek en Hooghuis Lyceum Oss, inclusief subsidie van de Stichting Wilde Ganzen een bedrag van € 23.348 bijeengebracht. Hiervoor zijn 16 watertanks en 22 ecologische fornuizen gebouwd, 75 bijenvolken aangeschaft, metselaars geïnstrueerd, opleidingen en instructies gegeven, en zijn diverse moederclubs voorzien van materialen voor het vervaardigen van babykleding e.d.

Regenwatertanks Água Branca II Voor dit project hebben ’t Startblok in Elst en het Varendonckcollege in Asten, inclusief een bijzondere subsidie van de Wilde Ganzen, €21.500 bij elkaar gebracht. Voor dit geld zijn metselaars en gebruikers geïnstrueerd en zijn 28 regenwatertanks gebouwd. Crescer Feliz. Ca. 30 straatkinderen worden “geresocialiseerd” en bijgeschoold op het gebied van taal. Voor dit project is door de Open Hofschool te Goirle, inclusief subsidie, €3.868 bijeengebracht.

Sociedade Educacional e Assistencial;
Regenwatertanks te Água-Pé. Het project waarvoor restsaldi van andere regenwatertankprojecten van de Sonob worden gebruikt, aangevuld met en een speciale subsidie van de Wilde Ganzen, kost € 15.660 en wordt in de periode eind 2011-begin 2012 uitgevoerd.

Evaluatie:
Eind februari 2011 hebben twee leden de Sonob een werkbezoek gebracht aan Alagoas. Van dit bezoek is een uitgebreid verslag opgesteld genaamd O Espolho (De nalatenschap) Dit verslag is elders op de site in te zien.

Nieuwe projecten:
Voor 2012 wordt, naast de doorlopende activiteiten, financiering ad € 12.200 gezocht voor de projecten; Zeepfabricage, Muzieklessen, Crescer Feliz, Textielbewerking en Computeronderwijs. Hiervoor is in 2011 al 2.500 gedoneerd.


F: Beleid/toekomstplannen SONOB
I
In dit boekjaar zijn pogingen ondernomen om ons bestuur gericht op de toekomst te verjongen. We hebben daartoe op verschillende manieren geprobeerd jongeren voor ons ontwikkelingswerk in N.O. Brazilië te interesseren.
Zo hebben wij jongeren per telefoon benaderd. Verder hebben wij gebruik gemaakt van enkele social media zoals Hyves en Facebook. Enkele daaruit bruikbare, positieve reacties zijn reeds ontvangen.
Ten derde heeft elk bestuurslid in zijn of haar kennissenkring gesprekken gevoerd met geïnteresseerden voor het werk van onze stichting. Helaas is in het jaar 2011 ons zeer gewaardeerd bestuurslid/projectleider/tolk-vertaler, de heer Catharinus Pals overleden. Medio 2011 zijn wij als bestuur SONOB begonnen gericht te kijken naar de taakverdeling en interne communicatie van SONOB.

II
Novo Horizonte heeft in het jaar 2011 een begin gemaakt met het opstellen van een meerjarenplan
We hebben middelen beschikbaar gesteld voor een jaarlijks seminar van NH.

III
We hebben voor LCAA (Lar da Criança: het opvanghuis voor meisjes in Palmeira dos Indios ) in 2011 gekozen voor een andere manier van financiering van de kosten van de meisjes. Tot dan hanteerden wij het systeem van financiële adoptie van een meisje. De donor kreeg informatie over zijn/haar meisje en vanuit LCAA kregen deze donors een of meerdere keren per jaar een reactie van het betreffende meisje. In de nieuwe manier geven de donors geld voor een plaats in het opvanghuis. De donors weten nu dus ook niet over welk meisje het gaat. Alle donoren worden in algemene zin over het opvanghuis geïnformeerd.
Met A.v.A. hebben wij voor de meisjes van het opvanghuis overeenstemming bereikt over de aanpak van de terug keer in de maatschappij. Het LCAA probeert er nu meer werk van te maken, dat de meisjes beter worden toegerust voor terugkeer in de maatschappij. Wij hebben onze achterban via onze journaaltjes over deze gewijzigde aanpak geïnformeerd.

IV
Vanaf medio 2011 toetsen wij de meerjarenplannen en losse projecten op de volgende punten:
  1. Of deze de zelfstandigheid en kwaliteit van Novo Horizonte verbeteren.
  2. Of deze inkomen opleveren en/of de levensomstandigheden structureel verbeteren.
  3. Of zij bijdragen aan gemeenschapsvorming.
Henk van Hoof

facebook twitter