Jaarverslag 2012

PDF versie: HIER


Hieronder treft u het jaarverslag aan van het boekjaar 2012 van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië


Boven:
v.l.nr. Jos Livius ( projectleider/vertaler )
Henk van Hoof ( secretaris )
Corrie Pals
zr. Laetitia van Fulpen ( adviseuse )
John van Dijk ( voorzitter )

Onder:
Catherinus Pals
irmã Lourdes Santana ( Novo Horizonte )
Cecile v.d. Horst
Geert Hasselbach ( penningmeester).
Ontbrekend op de foto: Jan Spee.


A: Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van SONOB heeft in het boekjaar 2012 5 keer vergaderd, t.w. in de maanden februari, mei, juli, september en november.

In juli 2012 was zuster Lourdes Santana weer voor overleg in het moederhuis van de zusters Franciscanessen te Asten vanuit Brazilië naar Nederland gekomen. Zr. Lourdes is lid van deze orde en doet haar werk in Noordoost Brazilië, Zr. Lourdes is bestuurslid van de plaatselijke ontwikkelingsorganisatie Novo Horizonte. Tijdens het verblijf in Nederland heeft het bestuur van SONOB van de gelegenheid gebruik gemaakt om intensief en diepgaand met Zr. Lourdes te spreken over onze projecten in Brazilië.

B: Communicatie met de achterban
In 2012 hebben we drie keer ons Journaaltje in een oplage van ca 275 ex. naar onze leden gestuurd. Dit gebeurde in de maanden maart, juni en november. In dit journaaltje deden we verslag gedaan over de gang van zaken van de ontwikkelingswerkzaamheden, over gehouden acties en allerlei wetenswaardigheden betreffende de SONOB, Novo Horizonte en de diverse groepen die zij steunt. In het eerste journaaltje hebben we, na fiattering door een kascontrolecommissie, ons financieel jaarverslag gepubliceerd. Nadere informatie hierover vindt u onder financiën.

C: Samenwerking met andere organisaties:
SONOB onderschrijft al jaren de visie dat ontwikkelingswerk en de uitvoering van projecten daaruit, gebaseerd dient te zijn op co-makerschip met lokale en indien mogelijk Nederlandse organisaties. SONOB heeft in het boekjaar 2012 samengewerkt met:
Stichting WILDE GANZEN te Hilversum
Associação Novo Horizonte te Palmeira dos Índios
Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Batalha in Batalha.
Vereniging AKTIE VOOR AKTIE in De Meern

D: Financieel overzicht 2012
Beginsaldi: Uitgaven:
Rabo 11.227,34 Brazilië 24.978,00
Bedrijfsspaarrekening 43.697,52 Bestuurskosten 698,02
Inkomsten: Bankkosten 291,77
Braziliëreünie 1.119,60
Periodieke donaties 17.111,77 Eindsaldi:
Eenmalige giften 11.194,54
Rente 738,97
    Rabo
12.446,26
    Bedrijfsspaarrekening 44.436,49
 
Totaal: 83.970,14 Totaal: 83.970,14


Toelichting bij financieel overzicht over het jaar 2012.
Op woensdag, 16 januari 2013 heeft bij de penningmeester, de jaarlijkse kascontrole plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door Sander Livius uit Arnhem en Wim Meijer uit Elst. Zij vonden geen onjuistheden in de administratie. U vindt hierboven een algemeen overzicht van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2012.

Opmerking
In 2012 werd éénmalig een reünie georganiseerd voor de Braziliaanse achterban van onze stichting, mede met het oog op het verwerven van nieuwe aanwas.

E: Gerealiseerde en opgestarte activiteiten in 2012.
De SONOB heeft in 2012 samengewerkt met twee partners in de Braziliaanse staat Alagaoas, te weten; de Associação Novo Horizonte, gevestigd te Palmeira dos Índios en de Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Batalha te Batalha. De gelden die deze organisaties gekregen hebben voor de uitvoering van door de Stichting Wilde Ganzen te Hilversum gesubsidieerde projecten zijn via die organisatie verstrekt, de overige gelden zijn rechtstreeks door de Sonob overgemaakt en daarom terug te vinden in de balans.

In 2012 zijn weinig nieuwe grote projecten gestart. Hiervoor waren verschillende redenen, waaronder de ernstige ziekte van Pe. Josevel Mendez, de voorzitter en belangrijkste persoon in de Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Batalha. De belangrijkste reden was echter de afspraak met de de Associação Novo Horizonte, om zich in 2012 te concentreren op het afronden van de lopende grote projecten en op het maken van plannen voor de komende jaren.

Rechtstreeks door de Sonob ondersteunde projecten en activiteiten.
Associação Novo Horizonte;
 
Periodieke ondersteuning 65 kinderen in het Lar da Criança te Palmeira dos Índios € 8.640
Periodieke ondersteuning Clube de Mães (Uit acties Voordeldonk te Asten) € 1.800
Periodieke ondersteuning 9 families € 1.098
Vergoeding organisatie- en begeleidingskosten projecten € 1.100
Uitbreiding regenwaterinstallatie Lar da Criança € 1.200
Groot onderhoud Trainingscentrum Xucurus € 2.500
   
Sociedade Educacional e Assistencial;  
Periodieke ondersteuning 36 kinderen in de Crèche van Batalha € 8.640
TOTAAL: € 24.978


Met gelden die al in 2011 gedoneerd werden, is het project Vitória, ten behoeve van de slachtoffertjes van de overstomingsramp in 2011, voortgezet en afgerond. Op het Lar da Criança is een grote regenwatertank gebouwd, die via kleine tanks en pompen is gekoppeld aan de drinkwaterinstallatie. Er zijn laptops aangeschaft ten behoeve van de drie trainingscentra en voor ondersteuning van informaticaopleidingen. Het project Bola no Pé, Livro na Mão (Bal aan de voet, boek in de hand.) is onder de naam Crescer Feliz (Gelukkig opgroeien), zonder verdere ondersteuning van de Braziliaanse overheid, voortgezet. De dames van de textielbewerking in Água Branca hebben opleiding gehad op het gebied van bedrijfsvoering, hebben collectief kleine leningen op de bank aangegaan en een verkooppunt op de regionale markt in Água Branca gerealiseerd.

Door de Stichting Wilde Ganzen gesubsidieerde projecten
Associação Novo Horizonte;
Bola no pé, Livro na mão. Ca. 30 straatkinderen werden “geresocialiseerd” en bijgeschoold op het gebied van taal. Voor dit project is door de open Hofschool te Goirle, inclusief subsidie, € 3.868 bijeengebracht. Het project is zeer succesvol verlopen en in april 2012 verantwoord.

Sociedade Educacional e Assistencial;
Regenwatertanks te Água-Pé. Het project waarvoor restsaldi van andere regenwatertankprojecten van de Sonob werden gebruikt, aangevuld met en een speciale subsidie van de Wilde Ganzen, kostte € 15.660 en werd in de periode eind 2011 - begin 2012 uitgevoerd en op in juni 2012 verantwoord. In totaal zijn 22 regenwatertanks gebouwd, waarvan 148 mensen profiteren.

Evaluatie:
In de zomer van 2012 heeft de secretaris van Novo Horizonte, zr. Lourdes, tijdens haar verblijf in Nederland uitgebreid verslag gedaan van de activiteiten van Novo Horizonte. Zij heeft tevens een verantwoording overlegd van de besteding van de overgemaakte ontwikkelingsgelden en de ideeën doorgesproken voor de komende jaren. Door langdurige ziekte van Pe. Josevel Mendez in Batalha is de communicatie met zijn organisatie tot het uiterste beperkt geweest.

Nieuwe projecten:
Voor 2013 wordt, naast de doorlopende activiteiten, financiering gezocht voor de volgende projecten;
- Crescer Feliz. Het project Crescer Feliz en wordt in 2013 uitgebreid van één naar drie locaties in Alagoas. De eerste fondsen hiervoor zijn binnen, zowel van particulieren als van basisschool De Ark in Elst, maar omdat dit project een lange looptijd krijgt, zijn meer fondsen nodig.
- Keukenproject te Paus Preto. Het gaat om het opleiden van vrouwen en meisjes in de kunst van het gezond en efficiënt omgaan met voedsel en in het beheer van een semiprofessionele keuken en een verkooppunt voor levensmiddelen.
- Leiderschapsvorming. Betreft opleidingen in de sfeer van bedrijfs- en bestuurskundige kennis en vaardigheden. De cursussen zullen vooral gericht zijn op jongeren en behoeven nog nadere uitwerking.
- Clube de Mães. Jaarlijks doneert de Sonob 2400 euro voor de aanschaf van materialen ten behoeve van de vorming en ondersteuning van jonge (aanstaande) moeders. Dit bedrag zal in 2013 waarschijnlijk stijgen in verband met de wens, om de controle en begeleiding na de geboorte te versterken.


F: Beleid/toekomstplannen SONOB
I
In boekjaar 2011 zijn pogingen ondernomen om ons bestuur gericht op de toekomst te verjongen. We hebben daartoe op verschillende manieren geprobeerd jongeren voor ons ontwikkelingswerk in N.O. Brazilië te interesseren. Zo hebben wij jongeren per telefoon benaderd. Verder hebben wij gebruik gemaakt van enkele social media zoals Hyves en Facebook. Enkele daaruit bruikbare, positieve reacties zijn reeds ontvangen. Op 09 september is een groep Braziliaanse jongeren bij elkaar gekomen in in zaal Het Oude Tolhuys Utrecht. Ruim 30 Brazilianen waren met veel genoegen naar Utrecht gekomen om met olaar over van alles en nog wat te spreken.

De heer Jos Livius hield een korte toespraak over waarom de Sonob de jongeren vroeg deze reünie te organiseren. Iedereen mocht een formulier invullen of ze interesse hadden om de Sonob te helpen met ideeën en anderszins. De uitkomsten daarvan waren veel positieve reacties!! Daarna heeft zich uit die groep een werkgroep gevormd o.l.v. de heer Hugo Verbunt, die met geïnteresseerde jongeren gesprekken heeft gevoerd om aan hun inbreng gestalte te geven.

Ook in 2012 zijn wij als bestuur SONOB verder gegaan om aan de taakverdeling een nadere invulling te geven.

II
Novo Horizonte heeft in het jaar 2011 een begin gemaakt met het opstellen van een meerjarenplan. In 2012 hebben wij deze nog niet mogen ontvangen.

III
We hebben in 2011 voor LCAA (Lar da Criança: het opvanghuis voor meisjes in Palmeira dos Indios ) in 2011 gekozen voor een andere manier van financiering van de kosten van de meisjes. Tot dan hanteerden wij het systeem van financiële adoptie van een meisje. In 2012 hebben wij na intensief overleg met Actie voor Actie (A.v.A.) uit de Meern, een van de organisaties waarmee wij intensief samenwerken, afgesproken, dat Actie voor Actie voor de directie van LCAA het enige aanspreekpunt is. Daarom maken wij het geld betreffende onze verplichtingen aan LCAA over naar AvA. Deze zorgt ervoor dat de gelden voor LCAA in Brazilië terecht komen. Zij krijgen de verantwoordingen van de directie van het LAR en sturen deze o.a. naar ons door. Dit is voor de directie van het LAR doorzichtiger, voor ons gemakkelijker en voor onze donors maakt het niet uit.
Met A.v.A. hebben wij voor de meisjes van het opvanghuis overeenstemming bereikt over de aanpak van de terugkeer in de maatschappij. Het LCAA probeert er nu meer werk van te maken, dat de meisjes beter worden toegerust voor een zinvolle inbreng in de maatschappij. Ook in 2012 is de directie van het LAR ook weer bezig geweest e.e.a. te realiseren. Resultaten op dit gebied zijn nog niet al te talrijk. Maar alleen het praten hierover heeft de neuzen wel in een bepaalde richting gezet.

IV
Omdat wij geen nieuwe meerjarenplannen hebben mogen ontvangen kunnen wij deze ook niet toetsen.

V
In 2012 hebben wij naast het geven van noodhulp de volgende projecten gesteund en begeleid:
Clube das Mães
Dit project zorgt ervoor, dat een aantal, veelal jonge moeders, naar het gebouw van de Clube komen. Ze krijgen daar een goede maaltijd, werken aan hun baby-uitzet en krijgen ook lessen in opvoeding, hygiëne etc. Het gebouw krijgt men van de gemeente Palmeira dos Indios. De lopende kostenmoeten ze zelf ophoesten. Gelukkig houdt basisschool Voordeldonk jaarlijks een sponsorloop voor de Clube. Ook in 2012 liepen de kinderen van die school ruim € 1200,00 bij elkaar. Dit is niet voldoende voor een heel jaar. Daarom heeft SONOB uit haar Vije Giften het tekort aangezuiverd.

Crescer Feliz:
Met dit project werd geprobeerd om kinderen door sport en spel naar school te krijgen, opdat ze daar konden gaan werken aan een betere toekomst. Steun aan de crêche van padre Josevel in Batalha, waar we voor 32 kinderen de kosten betalen. LCAA=Lar da Criança: Dit is een opvanghuis voor meisjes, dat we samen met Actie voor Actie uit de Meern steunen. Zie ook bij III In 2012 hebben wij hiervoor € 12.000,00 bijgedragen


Henk van Hoof

facebook twitter