Jaarverslag 2013

PDF versie: HIER


Hieronder treft u het jaarverslag aan van het boekjaar 2013 van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië

A: Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van SONOB heeft in het boekjaar 2013 vier keer vergaderd, t.w. in de maanden maart, juni, september en november.
Het huidige bestuur stuurt aan op vervanging/aanvulling van nieuwe bestuursleden om zorg te dragen voor continuïteit in de relatie met Brazilië. Dit is een punt van voortdurende zorg en zal dus ook in 2014 onze aandacht vragen.

B: Communicatie met de achterban
In 2013 hebben we vier keer ons Journaaltje in een oplage van ca. 275 ex. naar onze leden gestuurd. Dit gebeurde in de maanden februari, mei, september en december. In dit Journaaltje deden we verslag over de gang van zaken van de ontwikkelingswerkzaamheden, over gehouden acties en allerlei wetenswaardigheden betreffende de SONOB, Novo Horizonte en de diverse groepen die zij steunen. In het eerste Journaaltje hebben we, na fiattering door een kascontrolecommissie, ons financieel jaarverslag gepubliceerd.

C: Samenwerking met andere organisaties:
SONOB onderschrijft al jaren de visie dat ontwikkelingswerk en de uitvoering van projecten daaruit, gebaseerd dienen te zijn op co-makership met lokale en indien mogelijk Nederlandse organisaties. SONOB heeft in het boekjaar 2013 samengewerkt met:
Associação Novo Horizonte te Palmeira dos Índios
Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Batalha in Batalha.
Vereniging AKTIE VOOR AKTIE in De Meern

D: Financieel overzicht 2013
VAN DE KASCOMMISSIE
Op 21 januari hebben Sander Livius en ik, Carel Janssen, samen als kascommissie de boeken van de SONOB aan een onderzoek onderworpen. Uiteindelijk hadden we natuurlijk de meeste belangstelling voor de projectresultaten. Wij spreken onze grote waardering uit voor het beleid van de Stichting, de nauwkeurigheid waarmee met gelden wordt omgegaan en de manier waarop geadministreerd wordt.
Carel Janssen, ElstToelichting bij financieel overzicht over het jaar 2011.
Inkomsten: De inkomsten zijn ongeveer €2.500,00 lager dan in 2012, wat voor een deel het gevolg is van het wegvallen van vaste donaties voor kinderen in het meisjeshuis Lar da Criança (LCAA).
Uitgaven: Lar da Criança. Er wordt voor 50 kinderen een maandbedrag van €20,00 naar Brazilië overgemaakt. Omdat de gevraagde donatie van €16,00 nooit is verhoogd en het aantal donaties is teruggelopen, moet hard worden gezocht naar 10 á 15 nieuwe donateurs.
Crèche in Batalha. Hiervoor wordt €20,00 per maand voor 36 kinderen overgemaakt. Het lijkt erop dat de gemeente meer verantwoordelijkheid in de crèche gaat nemen. Tegelijkertijd worden de eisen aan personeel en gebouwen flink opgeschroefd. Het effect op de kosten is nu nog niet duidelijk.
Novo Horizonte. Dit betreft bijdragen in enkele lopende projecten, te weten; Clube de Mães €2.400,00, Gezinnen €1.500,00, Keukenproject €6.123,00 en Trainingscentrum Xucurus €3.000,00. €1.340,00 is overgemaakt voor organisatiekosten. Het project Crescer Feliz (Gelukkig opgroeien) kon in 2013 vooruit met het daar aanwezige saldo, maar blijft ook in 2014 steun ontvangen.
Bestuurskosten. Van de uitgegeven €2.191,48 is €1.405,30 specifiek voor dit doel teruggeschonken, waardoor slechts €786,18 werkelijk ten laste is gekomen van de Stichting. Dit komt overeen met ca. 2,4% van de verstrekte hulp. Ca. €600,00 van de bestuurskosten zijn verzendkosten van het Journaaltje.

E: Gerealiseerde en opgestarte activiteiten in 2011.
De SONOB heeft in 2013 samengewerkt met twee partners in de Braziliaanse staat Alagaoas, te weten: de Associação Novo Horizonte, gevestigd te Palmeira dos Índios en de Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Batalha te Batalha.
In 2013 is de aandacht met name uitgegaan naar reeds bestaande projecten.

In 2013 hebben wij steun gegeven aan de volgende projecten:


Clube de Mães
Wekelijks komen op dinsdag tussen de 15 en 20 jonge a.s. moedertjes naar het gebouw dat door de gemeente Palmeira dos Índios beschikbaar is gesteld. Onder leiding van een 5-tal enthousiaste Braziliaanse dames werken deze a.s. moedertjes aan hun baby-uitzet die ze tegen de tijd dat ze gaan bevallen mee naar huis mogen nemen. Behalve dit tastbare bewijs van hun bezoeken aan de Clube de Mães leren de jonge vrouwen over het verzorgen van een baby, over hygiëne, over mogelijke problemen die een bevalling en het op jonge leeftijd hebben van een kind. Daarnaast hebben de bijeenkomsten ook een belangrijke sociale werking. Tijdens het werkbezoek van Henk van Hoof vertelden de dames desgevraagd dat de Clube voor hen heel belangrijk was.

Crescer Feliz/Caminho Verde*
*De verschillende namen zouden de indruk kunnen wekken, dat het hier gaat over twee verschillende projecten, maar dat is niet zo. Dat er verschillende namen voor het project gehanteerd worden heeft alles te maken met het feit, dat elke groep zelf een naam voor hun project mocht bedenken.

In het kader van dit project krijgen kinderen uit arme gezinnen d.m.v. sport en spel aanvullend onderwijs op gebieden waarop ze achterstanden hebben. Het project Crescer Feliz wordt uitgevoerd in het gebouw van het Sociaal Centrum Xucurus, dat in de wijk Xucurus van Palmeira dos Indios is gelegen. Onder leiding van een jonge, enthousiaste Braziliaan, leren zo’n 20 kinderen die dingen waar ze nog onvoldoende van weten. Een belangrijk onderdeel van die lessen bestaat uit het op een hoger niveau brengen van begrijpend lezen. Henk van Hoof heeft tijdens zijn werkbezoek met eigen ogen mogen aanschouwen, hoe belangrijk dit project is en hoe graag de kinderen het project Crescer Feliz bezoeken.
In Boquirão wordt op vergelijkbare wijze een groep van 20 kinderen begeleid. De lessen staan onder leiding van wederom een jonge Braziliaanse dame, die op diverse manieren aandacht besteedt aan begrijpend lezen, het presenteren van kleine projectjes b.v. over het gebruik van water, sociale contacten leggen, in groepjes werken enz. Ook hier straalde de vreugde ervan af.

Keukenproject
In Paus Preto, waar een door SONOB gefinancierd trainingscentrum staat, komt wekelijks een groep vrouwen bij elkaar, die daar dan een diversiteit aan heerlijke hapjes produceert. De groep heeft een voorzitter en een secretaresse. Tijdens het werkbezoek van Henk van Hoof vertelden de vrouwen honderduit over hun project. Ze zeiden o.a. dat de verkoop heel goed liep. Wel wilden ze nog wat hulp ontvangen op het gebied van organisatie en logistiek. Het project heeft in de omgeving een heel positieve uitstraling, want inmiddels heeft zich een tweede groep vrouwen gemeld die in hun omgeving ook een keukenproject wil opstarten. De groep van Paus Preto zal aan deze tweede groep tekst en uitleg geven. Crèche Batalha
In het voormalige ziekenhuisje van Batalha, ontvangt padre Josevel een aantal kinderen, die anders van hulp verstoken zouden blijven. In zijn crèche krijgen de kinderen te eten, hun kleding wordt gewassen en ze ontvangen op niveau onderwijs, waardoor ze worden voorbereid op het bezoeken van een basisschool.

Leiderschapsvorming
Zuster Lourdes heeft in 2013 aan een groepje jongeren trainingen gegeven op het gebied van leidinggeven. De resultaten daarvan zijn heel bemoedigend te noemen. Lar da Criança (LCAA) in Palmeira dos Índios
In dit opvanghuis worden in totaal 120, veelal jonge meisjes uit arme gezinnen, vooral uit de nabijgelegen zeer arme wijk Alto do Cruzeiro, opgevangen. Het gebouw, dat destijds is gefinancierd door de vereniging Aktie voor Aktie uit D Lournaaltje 2014 06.pub e Meern, ligt dichtbij hiervoor genoemde wijk. Alle ruimtes zien er piekfijn uit en de kinderen komen heel graag naar het opvanghuis. Dat is ook wel te begrijpen, want anders zouden ze niets hebben en mogelijk een prooi worden van drugs en/of prostitutie.
In het laatste kwartaal van 2013 heeft LCAA een tijdje zonder directrice moeten werken, omdat de toenmalige directrice van LCAA ernstig ziek was. Eind oktober 2013 is zij helaas overleden. Het LAR verliest in haar een heel goede directrice. Inmiddels heeft zuster Luciene Bonina de taak van zr. Roberta overgenomen. Aan haar de moeilijke taak in de voetsporen van zuster Roberta te treden en leiding te geven aan hetpersoneel en de pupillen van LCAA.

Werkbezoek:
Medio oktober 2013 heeft Henk van Hoof, secretaris SONOB een werkbezoek gebracht aan ons werkgebied in Alagoas. Hij heeft diverse projecten bezocht en daarvan in de vergadering van november uitvoerig verslag gedaan. In de Journaaltjes van december en maart heeft hij enkele van de bezochte projecten uitvoerig beschreven.

Henk van Hoof

facebook twitter