Jaarverslag 2014

PDF versie: HIERJaarverslag 2014

Hieronder treft u het jaarverslag aan van het jaar 2014 van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië.

A: Bestuursvergaderingen:

Het bestuur van de SONOB heeft in het boekjaar 2014 vier keer vergaderd, t.w. in de maanden februari, april, augustus en november. Het huidige bestuur stuurt aan op vervanging/aanvulling van nieuwe bestuursleden om zorg te dragen voor continuïteit in de relatie met Brazilië. Dit is een punt van voortdurende zorg en zal dus ook in 2015 onze aandacht vragen.

B: Communicatie met de achterban:

In 2014 hebben we drie keer ons Journaaltje in een oplage van ca. 275 ex. naar onze leden gestuurd. Dit gebeurde in de maanden maart, juni en december. In het eerste Journaaltje hebben we, na fiattering door een kascontrolecommissie, ons financieel jaarverslag gepubliceerd.

C: Samenwerking met andere organisaties:

SONOB onderschrijft al jaren de visie dat ontwikkelingswerk en de uitvoering van projecten daaruit, gebaseerd dienen te zijn op co-makership met lokale en indien mogelijk Nederlandse organisaties. De SONOB heeft in het boekjaar 2014 samengewerkt met:
  • Associação Novo Horizonte te Palmeira dos Índios.
  • Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Batalha in Batalha.
  • Vereniging AKTIE VOOR AKTIE in De Meern.
In 2014 heeft Novo Horizonte haar jaarverslag opgesteld en naar SONOB gestuurd.


Verslag van de associatie Novo Horizonte voor het jaar 2014

Dit voorliggende verslag wil informeren en laten zien welke werk door Novo Horizonte in het jaar 2014 is gerealiseerd

1. Centro Xucurus: Sociaal Centrum Xucurus
Er is hier sprake van een complex geheel dat moeilijk te beheren is, hetzij door zijn structuur, hetzij door plaats waar dit centrum gelegen is. We kunnen hoogtepunten en dieptepunten vermelden:

  a) Er is ruimte beschikbaar gesteld aan secretariaat voor sociaal werk voor het beschikbaar stellen aan de inwoners van Xucurus en pastoor Ludugero.

  b) Er is samenwerking met de Zuster Bernadette School voor de ontwikkeling van het programma voor meer onderwijs met sportieve activiteiten, judo en kinderen met een stoornis. In het kader van dit samenwerkingsverband betaalt de directrice van de school geen stroomkosten.

  c) Het gebouw wordt verhuurd voor evenementen zoals seminars, met een deelname van maximaal 70 personen, waarvan er 30 in het centrum kunnen blijven overnachten. Er worden verjaardagen gevierd en weekend bijeenkomsten. De vereniging van bewoners van de wijk Xucurus maakt ook gebruik van de ruimte van hun vergaderingen.

  d) We hebben ook het project Crescer Feliz ( gelukkig opgroeien ) waarbij behalve lezen ook activiteiten ontwikkeld worden voor milieueducatie gericht op recycling van afval, zorg voor water, planten en andere activiteiten.

  e) Naast deze louter sociale activiteiten, vinden er ook activiteiten plaats waarmee inkomsten gegenereerd worden: het houden van kippen en geiten, het telen van kokos, sinaasappels, citroen, avocado en andere kleine activiteiten.

2. ACRAJA:
Net als de andere centra heeft Acraja zijn eigen problematiek:
  De ruimte wordt gebruikt voor evenementen en vergaderingen van de gemeenschap.
  De groep is er niet in geslaagd specifieke projecten te ontwikkelen, maar ze kwamen wel maandelijks bij elkaar.
  Het keukenproject moedigde de groep sterk aan en maakte dat haar leden op een positieve wijze bezig zijn.
  De groep zocht samenwerking met ERM (beweging van landarbeiders), teneinde haar producten (cake) rechtstreeks CONAB te kunnen verkopen. CONAB is een instelling die via de federale overheid producten opkoopt kleine producenten.
  Het fabriekje dat huishoudzeep maakt was iets heel belangrijks voor de groep.

3. CECAF/BH:
  Als je de twee andere centra CECAF/BH met elkaar vergelijkt zie een verschillende ontwikkeling, wat een gevolg is van de sociale werkelijkheid van betrokken personen die in deze regio’s wonen. De groep van de vrouwen komt 2 keer per week bij elkaar voor borduren, schilderen en in het centrum wordt ook het project Caminho Verde ( Groene Weg )

4. Project Crescer Feliz/ Caminho Verde
  Voor de opleiding van trainers werden vier trainingsbijeenkomst gehouden, waarbij gewerkt werd met specifieke thema's. Er is vanaf op 11 januari met de vier groepen kinderen in het CECAF gewerkt. (Zie foto's en video's.) Er is een grote vooruitgang van de kinderen waar te nemen op het gebied van lezen, kunst en dans, in relatie met anderen.

5. Moederclub Clube de Mães:
  De Clube de Mães Dom Otávio Aguiar heeft hulp gegeven aan 49 moeders waarvan de meerderheid tussen de 15 en 20 jaar oud was. De moeders kwamen op dinsdag en woensdagmiddag naar de Clube van 13.30 tot 16.30. Vrijwilligers verzorgenden lessen in borduren en naaien. De vrouwen kregen spullen en ze ontvingen lezingen over het moederschap, borstvoeding, en ze werden aangespoord contact te leggen met het gezondheidscentrum gezondheidscentrum ten behoeve van prenatale zorg. Ook heeft de Clube op feestelijke wijze stil gestaan bij het vijftig jaar bestaan waarbij vrijwilligers een grote rol speelden. De clube heeft een bezoek gekregen van UNIMEDE, die toen o.a. een groot aantal luiers heeft overhandigd. Alle kinderen zijn gezond geboren. Naast deze hulp van vrijwilligers was er de behoefte aan het afleggen van huisbezoeken.

6. Het houden van bijen:
  ( Polycultuur ) Silvano, die deze groep representeert, zei dat het mogelijk zou moeten zijn in 2014 90 % de productie van honing te halen. Uitbreiding van de casa do mel ( honinghuis ) en aansluiting op het internet. De groep gaat dapper door; ze heeft periodiek vergaderingen

7. Bijen zonder angel:
  Deze groep had grote verliezen. Men verloor 80% van de verworven bijen en is niet in geslaagd om dit verlies goed te maken. Droogte, fouten in het management en andere factoren met betrekking tot de groep, zorgen ervoor dat men weinig vertrouwen heeft op een goede afloop.

8. Ajudas emergenciais: Noodhulp:
  Poço da Areia: Dit is één van de plaatsen die het meest te lijden hebben van de droogte. De financiering was vooral gericht deze mensen. Aan 23 families werd drinkwater en basisvoedsel gegeven.

  Pariconha: Hier is een groep van 10 moeders gevormd. Ze houden zich bezig met borduren op stof en de vervaardiging van zelfgemaakte zeep. Drie van hen is zijn belast met de vervaardiging van zeep. Ze produceren zowel voor voor eigen gebruik en voor de verkoop. Ze komen twee keer per week bij elkaar.

9. Andere onderwerpen:
  Uitbreiding van het project Crescer Feliz. Door het grote succes van het project is er behoefte aan nieuwe groepen op te starten: 1 Groep inPoço da Areia en 1 groep in Paus Pretos.

  Fabriekjes voor de productie van zeep. Implantatie in Poço da Areia en verbeteringen aanbrengen in Pariconha en Paus Pretos.

  Monitoring groepen

  Verkiezingsvergadering in oktober.

D: Financiën:FINANCIEEL VERSLAG 2014

Op 22 januari hebben de heren Carel Janssen en André Paardekooper uit Elst de boeken van de Stichting gecontroleerd. Zij hebben geen ongerechtigheden geconstateerd en getekend voor de correctheid en volledigheid van de financiële administratie.

Toelichting op de cijfers.
Er is sprake van een afname van ruim €18.200,00 van het banksaldo. Er is dus veel meer uitgegeven, dan dat er binnenkwam. Voor een bedrag ter hoogte van €9.400,00 is dit een gevolg van nabetalingen over 2013, die vanwege problemen met de bank pas begin 2014 konden worden afgewikkeld en van het interen op een fonds voor de Crèche van Batalha (looptijd 10 jaar). De overige saldoafname van ca. €8.800,00 is echter een direct gevolg van teruggelopen inkomsten, vooral voor de Crèche en het meisjeshuis LCAA.

Omdat de Stichting tot nu toe over een redelijk ruim batig saldo beschikte, hebben we de tekorten af kunnen dekken en daarmee een van onze basisactiviteiten, dagelijkse steun aan 85 zeer arme kinderen in Palmeira dos Índios en Batalha, in stand kunnen houden. Als nieuwe donaties voor deze doelen uitblijven, ontkomen we in de nabije toekomst echter niet aan het terugschroeven van de omvang van deze belangrijke hulp.

Positief is, dat we toch weer in staat zijn geweest, om ruim €44.500,00 te besteden aan de ontwikkelingssamenwerking in Alagoas. Zelfs na aftrek van de genoemde nabetalingen, resteert er een bedrag waar we trots op mogen zijn. Naast LCAA en Crèche is dit bedrag vooral ten goede gekomen aan de Clube de Mães, noodhulp in Igaçí, het opvangproject voor straatkinderen “Crescer Feliz”, een kinderhuis in Recife en de Keukenprojecten in Paus Preto en Palmeira dos Índios.


Activiteiten waar SONOB zich in 2014 mee heeft bezig gehouden.

In 2014 hebben wij steun gegeven aan de volgende projecten:

Clube de Mães
Wekelijks komen op dinsdag tussen de 15 en 20 jonge a.s. moedertjes naar het gebouw dat door de gemeente Palmeira dos Índios beschikbaar is gesteld. Onder leiding van een 5-tal enthousiaste Braziliaanse dames werken deze a.s. moedertjes aan hun baby-uitzet die ze tegen de tijd dat ze gaan bevallen mee naar huis mogen nemen.

Behalve dit tastbare bewijs van hun bezoeken aan de Clube de Mães leren de jonge vrouwen over het verzorgen van een baby, over hygiëne, over mogelijke problemen die een bevalling en het op jonge leeftijd hebben van een kind.

Crescer Feliz/Caminho Verde*
*De verschillende namen zouden de indruk kunnen wekken, dat het hier gaat over twee verschillende projecten, maar dat is niet zo. Dat er verschillende namen voor het project gehanteerd worden heeft alles te maken met het feit, dat elke groep zelf een naam voor hun project mocht bedenken.


In het kader van dit project krijgen kinderen uit arme gezinnen d.m.v. sport en spel aanvullend onderwijs op gebieden waarop ze achterstanden hebben. Het project Crescer Feliz wordt uitgevoerd in het gebouw van het Sociaal Centrum Xucurus, dat in de wijk Xucurus van Palmeira dos Indios is gelegen.

Onder leiding van een jonge, enthousiaste Braziliaan, leren zo’n 20 kinderen die dingen waar ze nog onvoldoende van weten. Een belangrijk onderdeel van die lessen bestaat uit het op een hoger niveau brengen van begrijpend lezen. Henk van Hoof heeft tijdens zijn werkbezoek met eigen ogen mogen aanschouwen, hoe belangrijk dit project is en hoe graag de kinderen het project Crescer Feliz bezoeken.

In Boqueirão wordt op vergelijkbare wijze een groep van 20 kinderen begeleid. De lessen staan onder leiding van wederom een jonge Braziliaanse dame, die op diverse manieren aandacht besteedt aan begrijpend lezen, het presenteren van kleine projectjes b.v. over het gebruik van water, sociale contacten leggen, in groepjes werken enz. Ook hier straalde de vreugde ervan af.

Vanwege het grote succes van dit project zijn er op nog 2 andere plaatsen groepen met hetzelfde doel als Crescer Feliz en Caminho Verde gestart, t.w. een Groep in Poço da Areia en een groep in Paus Pretos.

Keukenproject
In Paus Preto, waar een door SONOB gefinancierd trainingscentrum staat, komt wekelijks een groep vrouwen bij elkaar, die daar dan een diversiteit aan heerlijke hapjes produceert. De groep heeft een voorzitter en een secretaresse. In 2014 is de groep vrouwen met hetzelfde enthousiasme als in 2013 door gegaan met dit project. Het project heeft in de omgeving een heel positieve uitstraling, want inmiddels heeft zich een tweede groep vrouwen gemeld die in Pariconha wil opstarten. De groep van Paus Preto zal aan deze tweede groep tekst en uitleg geven. SONOB heeft helaas nog geen concrete informatie van deze tweede groep mogen ontvangen.

Crèche Batalha
In het voormalige ziekenhuisje van Batalha, ontvangt padre Josevel een aantal kinderen, die anders van hulp verstoken zouden blijven. In zijn crèche krijgen de kinderen te eten, hun kleding wordt gewassen en ze ontvangen op niveau onderwijs, waardoor ze worden voorbereid op het bezoeken van een basisschool.

Lar da Criança ( LCAA) in Palmeira dos Índios
In dit opvanghuis worden in totaal 120, veelal jonge meisjes uit arme gezinnen, vooral uit de nabijgelegen zeer arme wijk Alto do Cruzeiro, opgevangen. Het gebouw, dat destijds is gefinancierd door de vereniging Aktie voor Aktie uit de Meern, ligt dichtbij hiervoor genoemde wijk. Alle ruimtes zien er piekfijn uit en de kinderen komen heel graag naar het opvanghuis. Dat is ook wel te begrijpen, want anders zouden ze niets hebben en mogelijk een prooi worden van drugs en/of prostitutie.

In 2014 heeft zuster Luciene Bonina zich uitstekend gekweten van haar taak als directrice van LCAA. Samen met een team van enkele religieuzen en enkele leken heeft zij in 2014 meerdere activiteiten ontplooid. Zo hebben de medewerkers van LCAA voor hun pupillen Carnaval gevierd; ze zijn met de leerlingen buiten school in het veld gaan kijken en daar aandacht besteed aan zaken als milieu, afval en af valscheiding. Aan Moederdag heeft de groep uitgebreid aandacht besteed en natuurlijk is er uitgebreid Kerst gevierd. Zuster Luciene heeft ons begin 2015 haar jaarverslag over 2014 gestuurd.

Werkbezoek:
In 2014 is niemand van ons bestuur op werkbezoek geweest in ons werkgebied in Alagoas.
facebook twitter